linh tây tower

Sở Giáo dục và Đào tạo Chấn chỉnh việc tập huấn và triển khai bộ sách Let’s Go tại TP Thanh Hóa

Ngày 09 tháng 11 năm 2017 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa  đã ban hành Công văn Số: 2673 /SGDĐT-GDTH,  Chấn chỉnh việc tập huấn và triển

 

khai bộ sách Let’s Go tại TP Thanh Hóa. (chi tiết xem file đính kèm)

seo
своими руками