linh tây tower

Góp ý Dự thảo danh mục địa bàn

     GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO DANH MỤC ĐỊA BÀN (THÔN, BẢN)

      Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Quyết định số 582/QĐ - TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020;

       Căn cứ vào báo cáo của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về danh mục địa bàn khoảng, cáchhọc sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày để thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP; Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổng hợp, dự thảo danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP;

       Sở Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo danh mục này lên Cổng thông tin điện tử của Sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý để hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

      Góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, số 02 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa; file văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 06 tháng 6 năm 2017./.

 
seo
своими руками