linh tây tower

Thông báo kết quả Sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014

Thực hiện Thông tư số 07/2012/BGD&ĐT ngày 17/02/2012; Công văn số 639/BGDĐT ngày 17/2/2014 về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014; Công văn số 1639/BGDĐT-TĐKT ngày 01/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giải đáp một số ý kiến của Bộ, ngành, địa phương về công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014; ngày 07/4/2014 Hội đồng cấp tỉnh đã tiến hành phiên họp bỏ phiếu Sơ duyệt, kết quả như sau (có danh sách kèm theo).

seo
своими руками