linh tây tower

Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục - đào tạo và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2015

Căn cứ công văn số 1024/UBND-VX ngày 14/02/2014 và thông báo số 15/ TB - UBND ngày 28/2/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hóa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục - đào tạo và xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo mục đích yêu cầu và nội dung nêu tại Công văn số 1774/CTr - BGDĐT - BND ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Báo Nhân dân và thông báo số 15/TB – UBND của UBND tỉnh. 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là các bên tham gia) thống nhất Chương trình phối hợp tuyên truyền về giáo dục - đào tạo và xây dựng XHHT giai đoạn 2014-2015 như sau:

File đính kèm: CTr_SGDT_HKH_STTTT_497.pdf
seo
своими руками