một số vấn đề về xây dựng cơ sở vật chất trường học.

 

Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học là điều kiện cơ bản quyết định sự hình thành và phát triển của nhà trường. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ Ngành Trung ương, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong tỉnh, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học trong các nhà trường, cơ sở giáo dục từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

seo
своими руками