Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2012-2013

 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2012-2013

 

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013; công văn số 5870/BGDĐT-PC ngày 07/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 về công tác pháp chế; Kế hoạch công tác năm học 2012-2013, ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2012của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2012-2013 như sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Tập trung hoàn thiện và từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ – CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

          2. Bảo đảm quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng các quy định của pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN trong tổ chức và hoạt động giáo dục.

3. Bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất l­ượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1.     Kiện toàn tổ chức pháp chế

  Hoàn thiện tổ chức pháp chế để đảm bảo  thực hiện công tác pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ;

Các phòng giáo dục và đào tạo bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế;

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Hoạt động pháp chế

2.1. Về công tác xây dựng pháp luật

Phòng Pháp chế và Công tác học sinh sinh viên chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương và phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành;

Chủ trì hoặc tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

 Xây dựng báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phòng Pháp chế và Công tác học sinh viên lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan; 

Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở tất cả các cấp học. Nâng cao chất lượng việc giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh;

Tiếp tục trang bị, bổ sung, quản lý và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 1928 phù hợp với tình hình thực tế.

2.4. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc, đặc biệt là việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung: phổ biến, giáo dục pháp luật; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Các phòng giáo dục và đào tao, các trường THPT và trực thuộc tiếp tục tổ chức “Ngày pháp luật” đặc biệt chú trọng đến việc cải tiến phương pháp thực hiện, nội dung được tuyên truyền, phổ biến.

2.5. Công tác thi đua, khen thưởng

Căn cứ vào quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng thang điểm và tự chấm điểm lĩnh vực công tác pháp chế.

Trên cơ sở tự đánh giá, cho điểm của các đơn vị, cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra, thẩm định và đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị đạt thành tích trong công tác pháp chế.

III. Tổ chức thực hiện

Trên đây là những nội dung cơ bản của công tác pháp chế năm học 2012-2013, Trưởng các phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT và các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động; nghiên cứu và xây dựng kế hoạch công tác pháp chế phù hợp với tình hình của đơn vị mình.

Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp, các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc báo cáo chương trình, kế hoạch công tác pháp chế về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/10/2012, báo cáo sơ kết học kỳ I gửi về Sở trước ngày 25/12/2012 và báo cáo tổng kết năm học trước ngày 31/5/2013.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Pháp chế và công tác học sinh sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa để phối hợp giải quyết. Hộp thư điện tử: ; điện thoại: 0373.725396./.

Xem các tin khác