Hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2012-2013

 

 Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012 - 2013 đối với các phòng GD&ĐT, các nhà trường, cơ sở giáo dục.

 

Căn cứ Công văn số 5156/BGDĐT-TTr ngày 10/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012 -2013;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012 -2013 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá;

Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012 - 2013 đối với các phòng GD&ĐT, các nhà trường, cơ sở giáo dục như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra 2010, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra ở các cấp học, các vấn đề bức xúc trong giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường chỉ đạo công tác tự thanh tra, kiểm tra của các cơ sở giáo dục.

4. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng chống tham nhũng (PCTN) theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh kiểm tra, giải quyết KNTC, PCTN; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tổ chức

a) Đối với các phòng GD&ĐT: Bố trí cán bộ phụ trách công tác thanh tra tại các Phòng GD&ĐT để giúp Trưởng phòng GD&ĐT tổ chức hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng lựa chọn, bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2 năm, theo tỷ lệ từ 1/50 đến 1/40 cộng tác viên thanh tra/giáo viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cộng tác viên và các đối tượng được trưng tập làm nhiệm vụ thanh tra.

b) Đối với các nhà trường, các cơ sở giáo dục: Kiện toàn và thành lập Ban kiểm tra nội bộ, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo để thực hiện tốt nhiệm vụ tự kiểm tra, tự đánh giá của đơn vị.

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra

a) Đối với các Phòng GD&ĐT

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật có liên quan:

- Thực hiện quy định về tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị, nhà trường.

- Thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện các khoản thu chi, dạy thêm học thêm.

- Thực hiện quy định về chuyên môn, nghiệp vụ: kế hoạch giáo dục, tổ chức công tác tuyển sinh, giảng dạy, học tập, thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong nhà trường.

- Thực hiện quy định về PCTN, thực hiện quy định về giải quyết KNTC, tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo: thực hiện quy chế chuyên môn; quy chế thi; kết quả giảng dạy; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Các ngành học, cấp học cần tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung sau:

+ Đối với Giáo dục mầm non

Tập trung Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, thực hiện lộ trình phổ cập và công nhận phổ cập, triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; việc đảm bảo môi trường  giáo dục an toàn, chống tai nạn thương tích cho trẻ; việc xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; việc chuyển đổi các trường mầm non ngoài công lập sang công lập; việc đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; xây dựng trường chuẩn quốc gia.

+ Đối với Giáo dục tiểu học, THCS

Tập trung thanh kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục; việc đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học; việc triển khai Đề án tiếng Anh ở Tiểu học; việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Sở; việc triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; đổi mới kiểm tra, đánh giá; việc thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; xây dựng trường học chuẩn quốc gia.

b) Đối với các trường THPT, THCS Nội trú và các Trung tâm GDTX

Tăng cường kiểm tra nội bộ, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục; việc đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh; thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; thực hiện liên kết đào tạo; dạy thêm học thêm, thu chi ngoài ngân sách; công tác giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng trường chuẩn quốc gia.

c) Đối với các trường Trung cấp chuyên nghiệp

Tăng cường kiểm tra nội bộ, trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, công tác tuyển sinh, đổi mới chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn với chuẩn năng lực; việc mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo; việc thực hiện các quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục; việc cấp phát văn bằng chứng chỉ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch thanh tra trường học đạt tỷ lệ từ 20% trở lên, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo đạt tỷ lệ 12% trở lên; thanh tra, kiểm tra các nội dung khác tuỳ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch cho phù hợp, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Tổ chức hoạt động thanh tra theo kế hoạch.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ và hoạt động sư phạm nhà giáo.

Sau khi kết thúc cuộc thanh tra phải kết luận, hồ sơ theo quy định của Luật thanh tra năm 2010.

2. Đối với các trường, cơ sở giáo dục

Thành lập ban kiểm tra nội bộ; xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, kiểm tra HĐSP nhà giáo, đảm bảo tỷ lệ từ 30% trở lên đối với tổng số giáo viên của đơn vị.

Kết quả kiểm tra phải được kết luận, công khai trong đơn vị; hồ sơ phải được lưu đầy đủ theo quy định.

3. Về chế độ thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo

- Phòng GD&ĐT căn cứ vào Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/9/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Thông tư quy định cộng tác viên huy động làm nhiệm vụ thanh tra mỗi buổi được tính bằng 5 tiết dạy). Nguồn kinh phí chi cho cộng tác viên thanh tra chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục tại Phòng GD&ĐT.

- Đối với các trường và cơ sở giáo dục: đối với người làm nhiệm vụ kiểm tra nếu vượt số giờ quy định thì nhà trường chi trả theo chế độ dạy tăng giờ.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất như sau

- Báo cáo định kỳ: Báo cáo kế hoạch công tác thanh tra giáo dục năm học  trước ngày 30/9/2012; báo cáo sơ kết công tác thanh tra học kỳ I trước ngày 10/01/2013; báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2012-2013 trước ngày 20/5/2013.

- Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và khi có vụ việc đặc biệt xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

Trong quá trình thực hiện có vấn đề nảy sinh, vướng mắc phản ánh về Sở GD&ĐT qua Thanh tra Sở để phối hợp giải quyết.

Xem các tin khác