đèn sưởi đèn sưởi| tai viber cho android

Những thách thức với GDMN

Thanh Hoá là tỉnh đất rộng, người đông, toàn tỉnh có 27 huyện, thị thành phố, có diện tích tự nhiên 11.131,94 km2, dân số gần 3,5 triệu người. Miền núi có 11 huyện, diện tích 7.994,3 km2, dân số hơn 1 triệu người, 16 xã của 7 huyện giáp  Nước cộng hoà dân chủ nhân dân cách mạng Lào, đường biên giới 192 km. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân các dân tộc miền núi còn gặp nhiều khó khăn, có 7/62 huyện nghèo được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQCP của Chính phủ. Miền núi có 699 trường học, trong đó Mầm non: 200 trường, Tiểu học: 257 trường, THCS: 206 trường; có 11 trường THCS DTNT huyện; THPT: 25 trường;  Trung tâm GDTX: 11 và 196 Trung tâm học tập cộng đồng. Có 1260 điểm lẻ (MN: 749, TH: 507, phổ thông cấp 1-2: 4). Tổng số: 198.653 học sinh, trong đó Mầm non: 51.766 cháu, Tiểu học: 65.296 hs, THCS: 49.931 hs, THPT: 28.405 hs, TTGDTX: 3.255 học viên

NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC 

MIỀN NÚI THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2011-2015

                          TS Phạm Thị Hằng- UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT

    Thanh Hoá là tỉnh đất rộng, người đông, toàn tỉnh có 27 huyện, thị thành phố, có diện tích tự nhiên 11.131,94 km2, dân số gần 3,5 triệu người. Miền núi có 11 huyện, diện tích 7.994,3 km2, dân số hơn 1 triệu người, 16 xã của 7 huyện giáp  Nước cộng hoà dân chủ nhân dân cách mạng Lào, đường biên giới 192 km. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân các dân tộc miền núi còn gặp nhiều khó khăn, có 7/62 huyện nghèo được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQCP của Chính phủ. Miền núi có 699 trường học, trong đó Mầm non: 200 trường, Tiểu học: 257 trường, THCS: 206 trường; có 11 trường THCS DTNT huyện; THPT: 25 trường;  Trung tâm GDTX: 11 và 196 Trung tâm học tập cộng đồng. Có 1260 điểm lẻ (MN: 749, TH: 507, phổ thông cấp 1-2: 4). Tổng số: 198.653 học sinh, trong đó Mầm non: 51.766 cháu, Tiểu học: 65.296 hs, THCS: 49.931 hs, THPT: 28.405 hs, TTGDTX: 3.255 học viên. 

    Tổng số có 17.017 cán bộ, giáo viên (Mầm non: 4364 người, Tiểu học: 5896, THCS: 5279, THPT: 1232, TTGDTX: 246). Trình độ chuẩn và trên chuẩn đạt 99% năm, trong đó trên chuẩn 6.458 người, đạt tỷ lệ 37,9%. Giáo viên là người địa phương trên 11.000 người, chiếm tỷ lệ gần 70%.

     Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Thông báo Kết luận số 242-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo miền núi, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Quy mô mạng lưới trường, lớp được ổn định và phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; huy động trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo, học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt tỷ lệ cao; hoàn thành phổ cập GDTH-CMC và phổ cập giáo dục THCS; thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách đối với Nhà giáo và học sinh, sinh viên; cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư xây dựng, thiết bị giáo dục được tăng cường. Nhiều dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia được ưu tiên đầu tư xây dựng. Tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng đạt 75,5%, có 144 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 21,7%; Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn đã có chuyển biến tiến bộ; học sinh tốt nghiệp các cấp học đạt tỷ lệ cao và số học sinh được học nghề ngày càng tăng; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 23%. Cùng với toàn ngành, Giáo dục miền núi đã hoàn thành kế hoạch phát triển giáo dục, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2006-2010. 

 Tuy nhiên, Giáo dục miền núi Thanh Hoá còn nhiều khó khăn, hạn chế và thách thức trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Chương trình phát triển kinh tế- xã hội miền núi Thanh Hoá đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, đó là: 

Chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học còn thấp, phổ cập giáo dục tiểu học- chống mù chữ, phổ cập giáo dục THCS chưa thật sự vững chắc ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tỷ lệ học sinh bỏ học ở bậc Trung học còn cao, đặc biệt là học sinh các trường THPT ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Công tác hướng nghiệp, thực hiện phân luồng học sinh sau THCS, THPT thực hiện chưa đạt hiệu quả, còn hạn chế và bất cập; tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT đi học nghề còn thấp. Việc huy động học sinh ra lớp và phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi còn gặp nhiều khó khăn. 

     Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT của các trường THCS còn chênh lệch với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố; số học sinh giỏi toàn diện, học sinh giỏi cấp tỉnh các cấp học, bậc học còn ít, đạt tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh; Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT còn cao, tuy nhiên số học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ thấp (từ 10-15%); không ít học sinh cử tuyển đại học, cao đẳng không theo được phải lưu ban, chuyển cấp, thôi học, bỏ học; còn nhiều sinh viên học đại học chính quy sau khi tốt nghiệp chưa có việc làm.

Cơ sở vật chất đã được tăng cường, nhưng còn nhiều trường học thiếu nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, công trình vệ sinh, thiết bị dạy học, số trường đat chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ thấp…

Mặt bằng dân trí, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Số người lớn mù chữ và tái mù chữ còn nhiều ở đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các xã vùng cao biên giới. 

      Để khắc phục những khó khăn, hạn chế và tồn tại đối với giáo dục miền núi Thanh Hoá, trong thời gian tới là ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo miền núi Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”, nhằm làm chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục miền núi. Trước mắt tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đổi mới quản lý; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ then chốt thường xuyên, lâu dài trong chỉ đạo của toàn ngành. Động viên, quan tâm, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên gắn với trách nhiệm chuyên môn, nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên gắn bó, yêu nghề, ý thức trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục miền núi. Đổi mới phương pháp dạy học phải gắn liền với việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt các phương pháp dạy học cả phương pháp truyền thống và hiện đại, dạy học phù hợp với khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh theo nội dung của phòng trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để nâng cao chất lượng dạy và học. Tập trung phổ cập giáo dục phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS vững chắc. Vận động và duy trì học sinh đến trường thường xuyên, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học nhất là bậc trung học. Quan tâm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục toàn diện, động viên và khen thưởng kịp thời giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục ở từng giai đoạn, từng năm học. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đẩy mạnh công tác Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng XHHT, tạo điều kiện để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Sắp xếp lại mạng lưới các trường, giảm điểm lẻ, lớp ghép, xây dựng khu bán trú, trường phổ thông trung học bán trú cho học sinh; củng cố và phát triển các trường phổ thông DTNT, xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao các cấp học, ngành học.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân chăm lo đến việc học tập của học sinh. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội, tạo sự đồng thuận của xã hội chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục miền núi.

    Chúng ta tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối kết hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Giáo dục Thanh Hoá nói chung và giáo dục miền núi nói riêng sẽ có bước khởi sắc chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2011-2015.

 

File đính kèm:
seo
своими руками