linh tây tower

Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Xét tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú - Mức độ 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

 Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.  

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm: Tại bộ phận trực thi đua khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo (số 2- Hà Văn Mao, Ba Đình – Thành phố Thanh Hoá)

- Thời gian: Theo giờ hành chính từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết)

- Bộ phận trực thi đua có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết .

Bước 3: Xử lý hồ sơ.

1. Tổ thư ký của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh thực hiện theo quy trình:

- Lập danh sách và hồ sơ:

Trên cơ sở danh sách đề nghị của Hội đồng cấp dưới, kiểm tra và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng. Người có đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng là người có đủ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên và có số phiếu tán thành đạt 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên cấp huyện.   

- Lập hồ sơ gửi tới mỗi thành viên của Hội đồng để nghiên cứu trước.

2. Họp Hội đồng để sơ duyệt: (phiên họp thứ nhất):

- Hội đồng đối chiếu với tiêu chuẩn để xem xét, so sánh, trao đổi thành tích, công lao của từng nhà giáo trong danh sách;

- Hội đồng để bỏ phiếu sơ duyệt,

3. Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận:

- Hội đồng cấp tỉnh công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các Phòng GD&ĐT huyện, thị, TP, các trường THPT, TCCN, trực thuộc bằng công văn thống báo và lấy ý kiến. Thời gian công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò là 15 ngày.   

4. Họp Hội đồng để bỏ phiếu tán thành: (phiên họp lần thứ 2)

- Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt, kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng họp để xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành. Danh sác bỏ phiếu tán thành là danh sách những nhà giáo đã đạt số phiếu nhất định khi sơ duyệt.

- Các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng (theo quyết định thành lập) trở lên mới được đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên;

- Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân, hồ sơ của Hội đồng đề nghị lên Hội đồng cấp trên.  

5. Nộp toàn bộ hồ sơ của cá nhân, của Hội đồng tỉnh lên Hội đồng thi đua cấp trên xét và quyết định.

Bước 4: Trả kết quả

 Địa điểm: Tại bộ phận trực thi đua khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

3. Hồ sơ:

a) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có dán ảnh 3 x 4 (theo mẫu).

- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (theo mẫu).

- Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (theo mẫu).

b) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3 x 4 (theo mẫu).

- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề (theo mẫu).

- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục đại học, cao đẳng (theo mẫu).   

c) Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên.

-Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (theo mẫu).

-Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (theo mẫu).

-Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (theo mẫu).

-Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (theo mẫu).       

-Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo nhân dân (theo mẫu).    

-Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú (theo mẫu).   

-Báo cáo quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (theo mẫu).   

-Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (theo mẫu).

-Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (theo mẫu).   

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp: Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả thực hiện TTHC:  Quyết định hành chính.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thi đua khen thưởng số 15/2005/QH11 ngày 26/11/2005 của Quốc hội.

- Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sưng một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

- Thông tư số 22/2008/TT- BGDĐT, ngày 23/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

Tải về Không có file