linh tây tower

Quyết định số 2470/2014/QĐ-UBND

Bãi bỏ hai văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành: Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 và Quyết định số 1951/2000/QĐ-UB ngày 11/8/2000. Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Công nhận danh hiệu GV làm tổng phụ trách Đội TNTP HCM giỏi cấp tỉnh năm học 2013 -2014

Quyết định công nhận danh hiệu GV làm tổng phụ trách Đội TNTP HCM giỏi khối trường học cấp tỉnh lần thứ VIII năm học 2013 -2014.

Các văn bản hợp nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

Các văn bản hợp nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

Văn bản quy phạm pháp luật mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

Văn bản quy phạm pháp luật mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau :

Thông báo văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật

Kính gửi: Trưởng các phòng, ban cơ quan Sở;Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố; Hiệu trưởng trường THPT, TCCN và các đơn vị trực thuộc.