linh tây tower

Kết luận thanh tra các trường MN, TH, THCS huyện Quan Sơn và các trường THPT TX Sầm Sơn

Kết luận thanh tra các trường MN, TH, THCS huyện Quan Sơn và các trường THPT TX Sầm Sơn

Kết luận Thanh tra công tác triển khai nhiệm vụ năm học; thực hiện chế độ giảng dạy của cán bộ quản lý, dạy thêm học thêm và các khoản thu chi ngoài ngân sách tại huyện Quảng Xương, năm học 2016-2017

Kết luận Thanh tra công tác triển khai nhiệm vụ năm học; thực hiện chế độ giảng dạy của cán bộ quản lý, dạy thêm học thêm và các khoản thu chi ngoài ngân sách

 

tại huyện Quảng Xương, năm học 2016-2017

Chấn chỉnh các khoản thu trong nhà trường năm học 2014-2015

Nội dung chi tiết xem công văn đính kèm.

Tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất và hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2014

Ngày 21 tháng 5 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 909/SGDĐT-TTr về việc chuẩn bị cơ sở vật chất và hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Nội dung chi tiết xem File đính kèm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2014

Ngày 20 tháng 5 năm 2014 Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 904/SGDĐT-TTr về việc chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2014. Nội dung chi tiết xem File đính kèm.

Q/Đ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 211/2013/NĐ-CP

Q/Đ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006 ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh hóa