linh tây tower

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2013 và kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014

Ngày 22/11/2013, Giám đốc Sở đã ban hành công văn số :2189/SGDĐT-GDCN, yêu cầu Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2013 và kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2014. Các trường và các Cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, download các biểu mẫu về để lập báo cáo.

Quyết định v/v đình chỉ tuyển sinh 2013

Ngày 14/1/2013 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số 29/QĐ -SGDĐT về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2013. Xin mời quí vị đọc fles gửi kèm để biết chi tiết