linh tây tower

Trường THPT Đặng Thai Mai

Trường THPT Đặng Thai Mai

1.      Giới thiệu chung:

-          Tên trường: Trường THPT Đặng Thai Mai

-          Địa chỉ: xã Quảng Bình – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa.

-          Điện thoại: 02373731047

-          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-          Website: thptdangthaimai.edu.vn

-          Ban Giám Hiệu:

+ Hiệu trưởng: Trần Cẩm Ngà

+ Hiệu phó:      Mai Thị Hương

                          Nguyễn Ngọc Hồng

2.      Lịch sử phát triển và thành tựu nổi bật:

 

+N¨m häc 2006-2007 :®­îc Së Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o tÆng GiÊy Khen ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc 2006-2007 theo QuyÕt ®Þnh sè 229/Q§-SGD&§T ngµy 25 th¸ng 7 n¨m  2007.  Cã SKKN ®­îc xÕp lo¹i B cÊp tØnh .

+ N¨m häc 2007-2008 ®­îc Gi¸m ®èc Së tÆng Giấy Khen. §¹t CST§ cÊp c¬ së theo QuyÕt ®Þnh sè 394/Q§-SGD&§T ngµy 28 th¸ng 7 n¨m  2008.

 +N¨m häc 2008-2009 ®­îc Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o tÆng B»ng Khen theo QuyÕt ®Þnh   4879/Q§/BGD&§T  ngµy 03 th¸ng 8 n¨m  2009.

-§¹t CST§ cÊp C¬ së theo QuyÕt ®Þnh sè 336/Q§-SGD&§T ngµy 02 th¸ng 7 n¨m  2009.

N¨m häc 2009-2010 : §Ò nghÞ Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o tÆng B»ng Khen .

-Cã SKKN ®¹t gi¶i C cÊp tØnh theo Q§ 904/Q§-SGD&§T ngµy 14/12/2010.

- §¹t CST§ cÊp c¬ së theo QuyÕt ®Þnh sè 457/Q§-SGD&§T ngµy 13 th¸ng 7 n¨m  2010. --§¶ng bé HuyÖn Qu¶ng X­¬ng tÆng GiÊy khen ’’§¶ng viªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m2009 theo Q§ 3171/Q§HU ngµy 07/1/2010.

N¨m häc 2010-2011 : Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o tÆng B»ng Khen theo QuyÕt ®Þnh sè 3200/Q§/BGD§T  ngµy 05 th¸ng 8 n¨m  2011.

- §¹t CST§ cÊp C¬ së theo QuyÕt ®Þnh sè 289/Q§-SGD&§T ngµy 01 th¸ng 7 n¨m  2011.

N¨m häc 2011-2012 :

- §¹t CST§ cÊp C¬ së theo QuyÕt ®Þnh sè 427/Q§-SGD&§T ngµy 03 th¸ng 7 n¨m  2011.

N¨m häc 2012-2013 :

-§¹t CST§ cÊp C¬ së theo QuyÕt ®Þnh sè 412/Q§-SGD&§T ngµy 03 th¸ng 7 n¨m  2011.

- Năm 2013 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

 + Năm học 2007-2008:

- Nhà trường đạt tập thể LĐXS, QĐ số 2929/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

- Bộ giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen

Quyết định số 3935/QĐ-BGD&ĐT. ngày 1/8/2008

 + Năm học 2008-2009:

- Nhà trường đạt tập thể LĐXS, QĐ số 3155/QĐ-UBND ngày 17/9/2009

- Bộ giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen

Quyết định QĐ số 4879/QĐ-BGDĐT ngày 3/8/2009

 + Năm học 2009-2010:

- Nhà trường đạt tập thể LĐXS, QĐ số 3427/QĐ-UBND ngày 28/9/2010

 + Năm học 2010-2011:

- Nhà trường đạt tập thể LĐXS, QĐ số 3368/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

- Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen

Quyết định số 1959 QĐ TTg ngày 04/11/2011

+ Năm học 2011-2012:

- Nhà trường đạt tập thể LĐXS ,QĐ số 3256/QĐ-UBND ngày 4/10/2012

+ Năm học 2012-2013:

- Nhà trường đạt tập thể LĐXS QĐ số 3575/QĐ-UBND ngày 11/10/2013

+ Năm học 2014 – 2015:

- Nhà trường được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh.

    3. Quy mô năm học 2016 – 2017:

                        - Số lớp: 26

                        - Số HS: 974

                        - Số GV: 67

                         - CSVC Phòng học, phòng chức năng: 33  Phòng học, 2 phòng máy tính.

Trường THPT Vĩnh Lộc

 Trường THPT Vĩnh Lộc

     I. Tên trường: Trường THP Vĩnh Lộc                   

Địa chỉ khu II thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237 3870 034

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://thpt-vinhloc-thanhhoa.edu.vn

   II. Ban Giám hiệu hiện nay:

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hà - Thạc sỹ QLGD

Phó Hiệu trưởng: Phạm Ngọc Thắm - Thạc sỹ Ngữ Văn

Phó Hiệu trưởng: Lê Đắc Lợi - Thạc sỹ Hóa Học

   III. Lịch sử phát triển của nhà trường.

 Trư­ờng THPT Vĩnh Lộc thành lập tháng 9/1961 với tên gọi là Trường phổ thông cấp 3 Vĩnh Lộc, hiện thuộc khu 2 thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Nơi đây là đất cũ của thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc. Nhà tr­ường có diện tích 14.400 m2 (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00441/QSDĐ/3187/ QĐ - CT ngày 06.10.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tại tờ bản đồ số 5, số thửa 210).

 Trường phổ thông cấp 3 Vĩnh Lộc cũng được ủy Ban hành chính tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập tạo điều kiện cho con em nhân dân 4 huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Thạch Thành và Cẩm Thủy có điều kiện đi lại học hành gần gũi và thuận lợi phù hợp với điều kiện kinh tế.

Năm học 1961 – 1962, Trường phổ thông cấp 3 Vĩnh Lộc chính thức được thành lập và bước vào năm học đầu tiên.

Trải qua một chặng đường hình thành và phát triển, trường đồng hành với sự phát triển và trưởng thành của đất nước. Có thể phân chia các giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn từ 1961 – 1964

2. Giai đoạn từ 1965 – 1975

3. Giai đoạn từ 1976 – 1983

4. Giai đoạn từ 1984 –  nay

     A. Giai đoạn từ năm 1961 đến 1964

Năm học đầu tiên khi mới thành lập, cơ sở trường lớp chưa có phải đi học nhờ trường cấp II Vĩnh Lộc. Khi ấy có 3 lớp đầu cấp với tổng số 135 học sinh.  Thầy giáo Nguyễn Văn Cảnh đang là Phó Hiệu trưởng trường Bổ túc công nông  tỉnh quê ở Văn Lộc, huyện Hậu Lộc được TyGiáo dục điều về làm Hiệu trưởng kiêm giảng dạy bộ môn Chính trị. Các thầy giáo có mặt những từ ngày đầu của trường là:

Môn Toán : Thầy Trương Long quê ở huyện Thạch Thành

Môn Lý: Thầy Đỗ Nhật Văn quê ở Hà Nội

Môn Hóa – sinh: Thầy Lê Kim Hoàn quê ở huyện Thiệu Hóa

Môn Văn: Thầy Nguyễn Doanh quê huyện Hoằng Hóa

Môn Địa: Thầy Nguyễn Lân quê ở tỉnh Nghệ An

Môn Tiếng Nga:Thầy Trần Ba quê tỉnhNamĐịnh

Môn Thể dục: Thầy Trịnh Kiên quê huyện Yên Định

Môn Sử: Thầy Từ Ngọc Miên là giáo viên dạy cấp 2 Vĩnh Lộc dạy thêm cho cấp 3 quê Hà Nội

Văn phòng: Bác Trần Kiều quê ở Quảng Xương

Lao công: Bác Ngô Văn Thập quê xã Vĩnh Thành

Trong những ngày đầu vì phải học nhờ trường cấp 2 vào các buổi chiều nên thầy trò vừa giảng dạy, học tập vừa lao động xây dựng trường lớp. Năm học này mới chỉ xây dựng 3 phòng học và một gian nhà văn phòng.

Năm học 1962 – 1963 bắt đầu về học ở khu trường mới. Có 4 lớp 8 mới vào phải học ở dãy nhà tạm tranh tre về phía Bắc giáp đường thôn Bái Xuân còn 3 lớp 9 được học ở 3 phòng ngói mới xây. Cũng năm học này, trường tiến hành xây dựng tiếp 3 phòng nối với 3 phòng cũ về phíaNam. Dãy nhà về phía Bắc có 2 phòng thông nhau vừa là lớp học vừa là hội trường nối với 3 gian làm kho để đồ thí nghiệm: Lý, Hóa, Sinh.

Các thầy giáo Đỗ Nhật Văn, Lê Kim Hoàn, Trần Ba được chuyển đi trường khác. Các thầy Trần Đình Phán, Phạm Phú Thang, Dương Đình Nhạ, Vũ Nguyên Sừ, Trịnh Văn Nồng, Hoàng Tiến Lễ, Vương Triều Thuận, cô Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Sơn, Lê Viết Liệu, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Xuân Thọ, Trịnh Truy, Trịnh Hữu Khiêm, thầy Trần Chấn Quyên giáo viên Lý, thầy Lê Hữu Triêm được Ty Giáo dục cử về tăng cường cho trường.

Thời gian này thầy và trò bắt đầu trồng cây ở sân và toàn bộ 2 bên đường trước trường. Giống cây xà cừ được lấy từ vườn ươm của các cụ xã Vĩnh Ninh.

Năm học 1963 – 1964 trường đã đầy đủ 3 lớp (8,9,10) với tổng số 11 lớp (4 lớp 8, 4 lớp 9 và  3 lớp 10) trường được Ty tăng cường thêm các thầy cô giáo như môn Văn: cô Nguyễn Thị Liên; Toán có thầy Lê Công Kích; Sử có thầy Hoàng Văn Hoàn.

Mặc dù trong hoàn cảnh trường mới thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều, nhưng phong trào học tập và rèn luyện rất sôi nổi. Kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc, nhà trường đã đạt 2 giải môn Văn (1 giải nhì không có giải nhất là học sinh Vũ Thị Hảo và 1 giải ba).

Giai đoạn 1961-1964, trường chưa có chi bộ Đảng riêng mà phải sinh hoạt với chi bộ ghép với trường cấp 2 Vĩnh Lộc.

Kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp lần đầu tiên của trường có 3 môn thi viết là Văn, Toán, Lý và thi 3 môn vấn đáp là Hóa, Sinh và Địa lý. Kết quả đạt trên 80%.

B. Giai đoạn từ năm 1965 đến 1975.

Giai đoạn cả nước bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn vừa ra sức xây dựng miền Bắc XHCN vừa đấu tranh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ vừa ra sức chi viện cho cách mạng miềnNam.

Nhiều anh chị em học sinh của trường đã tình nguyện xung phong nhập ngũ vào quân đội. Hàng loạt anh chị em học sinh tình nguyện xung phong ghi tên vào hàng ngũ Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước.

Đầu năm học 1965-1966, thầy Phan Đình Truyền ( Quê ở Diễn Châu - Nghệ An) được Ty Giáo dục điều về làm Hiệu trưởng thay cho thầy Nguyễn Văn Cảnh về làm Hiệu trưởng Trường cấp 3 Hậu Lộc mới thành lập. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ ngày càng mở rộng và ác liệt. Các mục tiêu cầu cống, đường giao thông ... luôn là những mục tiêu ném bom hòng gây khó khăn về giao thông chi viện cho chiến trường miềnNam. Trường phổ thông cấp 3 Vĩnh Lộc nằm bên cạnh quốc lộ 45; phía Bắc có phà Cổ Tế, phía Nam có phà Kiểu và cầu Công là con đường huyết mạch từ Bắc vào Nam. Vì vậy, đây cũng là mục tiêu bắn phá của đế quốc Mỹ.

Hè năm 1965, máy bay Mỹ đã ném bom xuống khu vực nhà trường. Một quả bom đã rơi vào góc khu vực phíaNamcủa. Trong trận ném bom đó đã có một người dân bị chết. Trước tình hình đó, trường phải sơ tán về các khu vực xã Vĩnh Thành và xã Vĩnh Tiến. Toàn bộ các phòng học phải tháo gỡ gửi vào nhà dân.

Lúc này, Ty Giáo dục quyết định chuyển các lớp Văn, Toán đặc biệt từ Trường cấp 3 Lam Sơn về Trường cấp 3 Vĩnh Lộc. Các thầy trực tiếp dạy 2 môn Văn, Toán cũng được chuyển về như Toán có thầy Đỗ Khắc Vinh, Dương Tiến Vinh, Mỵ Duy Thọ. Môn Văn có thầy Nguyễn Ngọc Liên.

Nhiệm vụ trong giai đoạn này của nhà trường là vừa giảng dạy, giáo dục và quản lý 3 khối học sinh: học sinh khối phổ thông, học sinh khối Văn, Toán đặc biệt và học sinh khối Bổ túc văn hóa.

Trường đã phải sơ tán đến nhiều địa điểm, thầy trò phải đào hào đắp lũy để bảo đảm an toàn ở các khu vực sơ tán như Vĩnh Thành, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hòa. Giai đoạn 1965-1975 phong trào “Thanh niên 3 sẵn sàng” rất sôi nổi. Cùng với thanh niên cả nước đoàn viên, thanh niên Trường cấp 3 Vĩnh Lộc hừng hực khí thế ghi tên tòng quân đi cứu nước, đã có hàng trăm thanh niên cả giáo viên và học sinh  nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Điển hình như thầy giáo Ninh Văn An; nữ học sinh  Nguyễn Thị Thanh Hương là con duy nhất của liệt sĩ cũng làm đơn tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Trong 2 năm từ 1973-1975, số lượng học sinh được huy động nhập ngũ khá đông để chuẩn bị lực lượng giải phóng miềnNam. Phong trào “ Thanh niên 3 sẵn sàng” đã trở thành phong trào sôi nổi trong tập thể Đoàn trường cấp 3 Vĩnh Lộc nên đã được Trung ương Đoàn Tặng cờ Nguyễn Văn Trỗi năm 1973.

Đặc biệt từ năm 1965-1970 nhà nước không tổ chức thi đại học, để chuẩn bị cho lực lượng cán bộ sau ngày thống nhất đã có hàng trăm học sinh được tuyển đi đào tạo nước ngoài và trong nước.

Năm học 1973-1974 trường cấp 3 Hàm Rồng được thành lập, toàn bộ các lớp Văn, Toán đặc biệt được chuyển về cấp 3 Hàm Rồng. Đồng thời từ các nơi sơ tán trường cũng chuyển về địa điểm cũ. Lúc này thầy và trò vừa lao động sửa chửa lại trường lớp vừa giảng dạy và học tập. Tuy thiếu thốn trường lớp phải học 2 ca sáng, chiều nhưng những hoạt động ngoài giờ rất sôi nổi như lao động giúp các Hợp tác xã nông nghiệp và các phong trào TDTT, văn nghệ ...

C. Giai đoạn từ 1976-1983.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ tuy đã kết thúc song đất nước gặp không ít khó khăn; cơ sở vật chất thiếu thốn; đời sống cán bộ, nhân dân rất khó khăn. Tuy vậy, chi bộ, BGH đã nhà trường lãnh đạo, động viên đội ngũ vượt qua khó khăn nâng cao chất lượng dạy và học.

Năm học 1976-1977, Ty Giáo dục có quyết định điều thầy Phạm Văn Hanh quê ở Vĩnh Tân đang là Phó Hiệu trưởng trường sư phạm 10+3 của tỉnh về làm Hiệu trưởng thay thầy Phan Đình Truyền.

Suốt giai đoạn này, hội đồng làm ba nhiệm vụ đó là:

- Giảng dạy khối học sinh phổ thông.

- Giảng dạy khối học sinh Bổ túc văn hóa cho cán bộ, thanh niên trong toàn huyện.

- Giảng dạy bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cấp I trong huyện theo chương trình trung học hoàn chỉnh.

Về lao động sản xuất, trường đã tham gia các hoạt động khai hoang ở Đồng Khua xã Vĩnh Long; đồi Lau xã Vĩnh Hưng; nạo vét trạm bơm Yên Tôn; đắp đê xã Vĩnh Quang, làm đường xã Vĩnh Hùng; đắp đường cầu treo dân sinh Phúc - Hưng; đắp đường từ bến xe huyện đi vào làng Cổ Điệp, từ bến xe đi vào núi Đún... Hàng tuần, mỗi học sinh có một buổi lao động đóng gạch xỉ xây tường nhà trường; trồng thuốc lá...

Mặc dù biên chế giáo viên không tăng song đội ngũ giáo viên rất nhiệt tình và trách nhiệm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giai đoạn này số lượng học sinh tăng rất nhanh vì cả huyện chỉ có một trường cấp 3; số lớp tăng lên 33 lớp; cơ sở vật chất không tăng. Năm học 1977-1978,  huyện quyết định mở rộng  khuôn viên cho trường nên đã được thêm trên 4000m2 đất về phíaNam để làm phòng học tranh tre.

Đến năm học 1978-1979, trường chuyển về 5 xã miền xuôi 3 lớp 8 và 3 lớp 9 được xây dựng trên khu đất mới xã Vĩnh Tân. Từ năm học này, nhà trường có 2 khu: Khu A có 27 lớp và khu B có 6 lớp. Giáo viên các bộ môn phải thay nhau về dạy ở khu B. Sinh hoạt thường kỳ của chi bộ Đảng cũng phải luân phiên địa điểm giữa 2 khu. Mặc dù khó khăn là vậy, song mọi hoạt động của nhà trường vẫn diễn ra bình thường.

Vì trường có 2 khu cách xa nhau 16km, để thuận tiện cho công tác quản lý Ty Giáo dục đã bổ nhiệm tăng cường thêm 4 Phó Hiệu trưởng là thầy Nguyễn Trí Trạch, thầy Nguyễn Xuân Thọ; thầy Nguyễn Văn Trẫy; và thầy Trịnh Thế Mão. Ban Giám hiệu lúc này gồm 5 người. Tuy ở 2 khu cách xa nhau song mọi hoạt động rất thống nhất, nội bộ đoàn kết nhất trí cao.

Năm học 1981-1982, Trường phổ thông cấp III Vĩnh Lộc đổi tên thành Trường phổ thông trung học Vĩnh Lộc theo quy định của Cải cách giáo dục. Số lớp từ 21 ( năm 1975) tăng lên 33 lớp ( năm 1983).

Đến năm học 1983-1984, UBND Tỉnh chính thức có quyết định tách phân hiệu khu B của trường cấp 3 Vĩnh Lộc để thành lập trường phổ thông cấp III Tống Duy Tân. Như vậy sau 22 năm từ một Trường phổ thông cấp 3 Vĩnh Lộc thu hút học sinh 4 huyện thì đến lúc này trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có 2 trường cấp III. Việc thành lập trường cấp 3 Tống Duy Tân đã tạo điều kiện thuận lợi cho con em 5 xã miền xuôi đi học thuận tiện tránh được tình trạng phải đi học trọ xa. Phù hợp với điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn cho nhân dân 5 xã miền xuôi.

D. Giai đoạn từ năm 1984 đến nay.

Thời gian đầu là những năm nền kinh tế của đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhà trường cũng chỉ cố gắng bám giữ mọi hoạt động ở trạng thái bình thường. Chi ủy, BGH động viên cán bộ giáo viên đi mượn đất các hợp tác xã để sản xuất tự túc lương thực. Cơ sở trường lớp hư hỏng nhiều. Bàn ghế cho học sinh học không có. Các lớp chỉ vẻn vẹn có một bảng đen bằng xi măng; một bàn giáo viên cũ nát. Học sinh đi học phải mang theo ghế ngồi, có phòng còn thiếu bàn học, phải dùng cọc tre làm 4 chân bàn rồi kê mảnh ván nhỏ lên trên làm bàn. Tình hình đó đã ảnh hưởng không ít đến chất lượng dạy và học. Thậm chí khi thi tốt nghiệp phải đi mượn bàn ghế của trường cấp 2 Vĩnh Phúc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Ninh. Tuy nhiên khó khăn là vậy, song tập thể cán bộ giáo viên nhà trường vẫn phải vượt qua để làm tốt trách nhiệm "Một hội đồng làm 3 nhiệm vụ".

Năm học 1987-1988 lần đầu tiên Sở Giáo dục lấy 2 trường cấp III Vĩnh Lộc và Tống Duy Tân làm điển hình bỏ phiếu bầu chức danh Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Việc làm này đã tạo ra một bầu không khí dân chủ đổi mới trong công tác cán bộ và cũng từ đây nhà trường đã có những đột phá mới trong công tác quản lý toàn diện của nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm cao, toàn tâm toàn ý, thực sự là trung tâm đoàn kết và đã có những đột phá mới trong công tác quản lý toàn diện. Đồng thời đội ngũ cán bộ giáo viên phấn khởi, tự giác toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ được giao.

Từ năm 1989-1990 bắt đầu thực hiện Đề án cải cách giáo dục ở cấp trung học phổ thông. Sự chuyển tiếp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông được phân luồng cụ thể là:

- Tất cả học sinh Trung học cơ sở (lớp 8) đều được thi tuyển vào trung học phổ thông (Học sinh đầu cấp gọi là lớp 10).

- Số học sinh không trúng tuyển học tiếp một năm nữa (gọi là lớp 9).

Như vậy đến năm học 1990-1991, số học sinh  lớp 9 được tuyển thẳng toàn bộ vào lớp 10. Nhà trường đã tuyển được với 2 lớp với tổng số 78 học sinh. Số học sinh 2 lớp này đều nằm cuối cấp cũng chỉ còn 33 em thi tốt nghiệp.

          Giai đoạn này nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ đầu tư của huyện và Sở Giáo dục nên cơ sở vật chất nhà trường bắt đầu được đầu tư xây dựng cụ thể là:

- Hệ thống tường rào bảo vệ hàng năm được xây dựng.

- Sở đầu tư xây dựng 12 phòng học nhà cao tầng.

- Bàn ghế học sinh  đủ cho học sinh  ngồi học tập đóng mới 143 bộ.

- Sở cấp 4 bộ máy vi tính trắng đen và 5 bộ máy vi tính màu cùng máy in.

- Cải tạo dãy nhà cấp 4 làm văn phòng họp và làm việc của Ban Giám hiệu.

- Số phòng học lúc đó đã có 12 phòng cao tầng và 4 phòng cấp 4. Tổng số có 16 phòng học. Từ đây khuôn viên của nhà trường đã được định hình cho quy hoạch về sau.

Năm học 1998, trường đổi tên là Trường THPT Vĩnh Lộc theo quy định của Luật Giáo dục.

Năm học 2000-2001, trường được Sở quyết định đầu tư xây dựng một dãy nhà phòng học 3 tầng với 15 phòng học. Trường kết hợp với hội cha mẹ học sinh đã trang bị toàn bộ hệ thống bảng từ cho các lớp, bình nước uống cho học sinh, hệ thống ghế xi măng ngoài sân trường cho học sinh nghỉ ngơi.

Từ năm học 1993-1994, trường được Sở cho phép tuyển 55 học sinh (1 lớp) hệ bán công đầu cấp và bắt đầu từ năm học 1994-1995 trường được tuyển thêm 2 lớp bán công. Như vậy, từ năm học 1993-2002 hàng năm nhà trường tuyển thêm 2 lớp bán công. Đến năm học 2001-2002, trường bán công Trần Khắc Chân được thành lập thì nhà trường không tuyển hệ bán công nữa mà chỉ tồn tại số học sinh lớp 11 và lớp 12.

Trong những năm đầu trường bán công Trần Khắc Chân mới thành lập, giáo viên các bộ môn còn thiếu nên giáo viên của trường phải trực tiếp giảng dạy cả 2 trường nên công tác quản lý cũng phải bố trí hợp lý để giáo viên làm tốt nhiệm vụ.

IV. Một số thành tích nổi bật.

          Liên tục nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được nhận nhiều giấy khen, bằng khen, huân chương. Cụ thể:

* Tập thể nhà trường:

- Bằng khen của Chủ tịch tỉnh năm 2004, 2005, 2006, 2007,2013, 2016.

- Bằng khen của Bộ GD-ĐT năm 2008, 2015.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2008, 2014.

- Huân chương lao động hạng ba năm 2002.

- Huân chương lao động hạng nhì năm 2011 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

- Đạt danh hiệu trường THPT chuẩn quốc gia năm 2014.

- Đội ngũ CBQL và giáo viên tính đến năm 2017 đã có 24 giáo viên giỏi cấp tỉnh, có 10 người trình độ thạc sĩ và 7 người đang học cao học. Hàng năm có 15-25 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp tỉnh.

- Thi tốt nghiệp THPT hằng năm đạt tỷ lệ từ 98 % trở lên.

- Tỷ lệ thi đỗ đại học nguyện vọng I đạt từ 60% trở lên; liên tục có học sinh thi đại học đạt trên 27 điểm và được vinh danh cấp tỉnh, đã có học sinh đỗ á khoa vào đại học Y Hà Nội.

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa: trong top 20, 30 của tỉnh. Những năm vừa qua đã có giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh các môn Toán, Lý, Hóa, GDCD.

- Đội bóng rổ nữ của học sinh nhà trường từng 4 năm giành hạng nhất cấp tỉnh. Năm 2016 có 2 học sinh đạt huy chương đồng cấp quốc gia môn bóng rổ nữ.

* Chi bộ nhà trường liên tục nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Năm 2016 được nhận bằng khen của Chủ tịch tỉnh về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

* Công đoàn nhà trường được nhận nhiều bằng khen của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn GD-ĐT và Tổng LĐLĐ ViệtNam. Giải nhất cuộc thi cấp tỉnh về Phòng chống tham nhũng năm 2017. Liên đoàn lao động tỉnh tặng cờ thi đua năm 2017.

* Đoàn thanh niên đã được nhận bằng khen, cờ thi đua của TW Đoàn.

* Các tổ chức Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học được nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua của TW Hội.

V. Số l­ượng học sinh  đào tạo từ trư­ờng đã tr­ưởng thành:

- Tính đến nay (2017) có trên 18.000 học sinh tốt nghiệp ra trư­ờng, trong đó trên 3.600 ng­ười đã vào học ở các tr­ường Đại học trong và ngoài n­ước, đã có hàng chục ng­ười trở thành giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Nhiều cựu học sinh của trường đã phấn đấu trở thành những người thành đạt.

- Trong lĩnh vực hoạt động chính trị, lãnh đạo, quản lý xã hội có người là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc, P.Giám đốc các Sở; Cán bộ lãnh đạo ở các Cục, Vụ, Viện, các trường Đại học, cao đẳng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp Huyện;  Trưởng các phòng ban cấp Tỉnh, cấp Huyện; Chủ tịch, Bí thư ­ Đảng uỷ cấp xã, thị trấn. Tiêu biểu:

- Đồng chí Phạm Quang Nghị - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư­ Thành uỷ Hà Nội là học sinh của trường khoá 1964-1967.

          - Đồng chí Phạm Minh Đoan Nguyên P.Bí th­ư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá là học sinh khoá I của trường.

- Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa - học sinh khoá 1974-1977 của trường...

          - Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, xã hội có hàng nhiều ng­ười là NSND, NSƯT, nhà báo, nhà văn, nhà thơ...thành đạt.

          - Trong lĩnh vực kinh tế có nhiều ngươì là Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp như: Cựu học sinh khoá 4- Lê Đình Ái TGĐ Tổng cục đầu tư và phát triển Bộ TNMT; Cựu học sinh khoá 7 - Nguyễn Tiến Dũng - P.Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Cựu học sinh khoá 11 - Nguyễn Đình Thắng -TGĐ CT Hồng Cơ - PCT Hội Tin học Việt Nam...

          - Trong lực l­ượng vũ trang có 02 cấp t­ướng ( Trung tướng Đồng Đại Lộc-  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an - nguyên Giám đốc công an Thanh Hóa - là học sinh lớp đặc biệt chuyên Toán. Thiếu tướng Trịnh Văn Chương - Phó Chánh thanh tra Bộ Công an là học sinh khóa 7) và rất nhiều sĩ quan trung, cao cấp khác.

- Không thể nào kể hết những cựu học sinh của nhà trường qua các thời kỳ đã từng được học tập và rèn luyện ở mái trường này đã ra trường rồi trở thành những công dân xuất sắc ngày đêm cống hiến cho quê hương, đất nước xứng danh với học sinh của trường huyện năm xưa.

          VI. Quy mô năm học 2016-2017.

- Số lớp: 24 lớp

- Số học sinh: 1.015 em

- Số cán bộ, giáo viên, người lao động: 68 người.

- Cơ sở vật chất:

+ Có 02 dãy nhà cao tầng gồm 27 phòng học.

+ Có 01 dãy nhà cao tầng dùng làm thư viện, phòng học bộ môn: tin học, lý- hóa – sinh.

+ Có khu hiệu bộ 3 tầng gồm phòng truyền thống, các phòng chức năng và hội trường.

+ Có 01 khu nhà tập TDTT phục vụ học tập và thi đấú.

 Từ năm học 2004-2005 đến nay được sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân trong Huyện  của Sở GD-ĐT và của UBND tỉnh, nhà trường đã được đầu tư kinh phí để tu sửa, xây dựng thêm, nhiều công trình phục vụ dạy và học.

Đặc biệt điều đáng nói là nhiều tập thể, cá nhân cựu học sinh các khóa, sự đóng góp của cha mẹ học sinh nhiều công trình được xây dựng khang trang như nhà văn phòng hiệu bộ, nhà tập đa năng, các phòng bộ môn và các công trình phụ trợ khác v.v.. Tất cả đã làm cho khuôn viên nhà trường khang trang, xanh, sạch đẹp.

Nhìn lại chặng đường trên nửa thế kỷ đã qua, nhiều thế hệ cán bộ giáo viên, học sinh của trường đã từng công tác, học tập ở đây không khỏi bùi ngùi, xúc động hòa lẫn với niềm tự hào về những kỷ niệm sâu đậm về mái trường thân yêu của mình. Cũng từ mái trường này cũng đã có rất nhiều anh chị em học sinh đã tung cánh muôn phương trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới tổ quốc, giúp đỡ các nước bạn cũng đã có hàng trăm liệt sĩ, hàng trăm thương, bệnh binh những người cựu học sinh ưu tú của trường đã vĩnh viễn nằm lại trên tất cả vùng chiến trường ác liệt.

 

Thế hệ giáo viên, học sinh ngày nay đang hàng ngày, hàng giờ phấn đấu, tích cực thi đua dạy tốt - học tốt, rèn luyện, cống hiến để xứng đáng với truyền thống của nhà trường, với các thế hệ đi trước và viết tiếp trang sử vẻ vang của trường THPT Vĩnh Lộc thân yêu.   

THPT Thọ Xuân 4

1.     Giới thiệu chung:

-         Tên trường: trường THPT4 Thọ Xuân;

-         Địa chỉ: thôn 1 yên trường, xã Thọ lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thnah Hóa;

-         Điện thoại: 02378944327;

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Ban giám hiệu

+ Hiệu trưởng: Nguyễn Quang Dũng;

+ Phó hiệu trưởng: Hoàng Văn Dũng và Trần Ngọc Nam.

   2. Lịch sử phát triển và một số thành tựu nổi bật

          Từ Thị trấn Thọ Xuân ngược về phía Tây Bắc 12km, chính là nơi trường THPT 4 Thọ Xuân  đang diễn ra những hoạt động dạy và học sôi nổi. Một ngôi trường tuy trẻ về tuổi đời nhưng lại rất trưởng thành về nhiều mặt.         

          Trường THPT4 Thọ Xuân  được thành lập theo quyết định số 2675/QĐ-CT  ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Uỷ Ban nhân tỉnh Thanh Hóa. Đóng trên địa bàn Thôn 1, Yên Trường,  xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá – Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Phát huy truyền thống của địa phương, nhà trường đã không ngừng nỗ lực vươn lên và gặt gái những thành tích đáng ghi nhận.

    Giai đoạn phát triển từ năm 2002 đến năm 2011: Từ khi mới thành lập nhà trường đã chú trọng đến công tác chất lượng nên chất lượng nhà trường được nâng lên. Với sự quan tâm các cấp mà CSVC nhà trường dần đượng hoàn thiện với 2 dãy nhà 2 tầng kiên cố đảm bảo tốt cho việc dạy và học.

    Về cơ cấu nhà trường:

    - Lãnh đạo:

+ Thầy: Hà Duyên Sơn - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng.

+ Thầy: Hà Nguyên Ngọc - P.Bí thư chi bộ, P.Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn.

+ Thầy: Nguyễn Quang Dũng - Phó hiệu trưởng nhà trường.

   - Các tổ chức khác gồm:

+ Công đoàn: chủ tịch thầy Hà Nguyên Ngọc.

+ Đoàn trường: Bí thư thầy Bàng Đức Sâm.

   Giai đoạn phát triển từ năm 2011 đến nay: Đây là giai đoạn chất lượng nhà trường được nâng lên rất nhiều, chất lượng HSG, học sinh đậu ĐH tương đối ổn định được phụ huynh học sinh tin tưởng, Khuôn viên nhà trường ngày càng khang trang, đẹp hơn.

    Về cơ cấu nhà trường:

    - Lãnh đạo:

+ Thầy: Nguyễn Quang Dũng - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng.

+ Thầy: Trần Ngọc Nam - P.Bí thư chi bộ, P.Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn.

+ Thầy: Hoàng Văn Dũng - Chi ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường.

   - Các tổ chức khác gồm:

+ Công đoàn: chủ tịch thầy Trần Ngọc Nam.

+ Đoàn trường: Bí thư thầy Thiều Viết Dũng.

          Điện thoại: 0378.944.327.

          Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Qui mô: (tính đến năm học 2016 - 2017)

- Số cán bộ giáo viên là: 47 người  trong đó:  100% đạt chuẩn, 03 cao cấp LLCT, 06 TCLLCT, 4 thạc sỹ.

- 100% cán bộ giáo viên đã có chứng chỉ tin học A trở lên, 100% giáo viên đã ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

- Số lớp: 20 lớp với 745 học sinh.

2.1.Chức năng, nhiệm vụ của trường THPT 4 Thọ Xuân

2.1.1. Vị trí

   Trường THPT 4 Thọ Xuân là đơn vị sự nghiệp dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Giáo Dục & Đào tạo Thanh Hóa.

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ

+ Đào tạo học sinh trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12.

+ Học sinh được tuyển vào thuộc các xã: Xuân Tín, Thọ Thắng, Quảng Phú, Thọ Lập, Thọ Minh, Xuân Châu, Xuân Thiên...

2.2. Những thành tích nổi bật

2.2.1. Về các tổ chức

  * Chi bộ Đảng

    Hiện nay chi bộ có 27 đảng viên 100% đảng viên hàng năm được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

  * Nhà trường

   Liên tục từ khi thành lập tập thể nhà trường được tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

   * Công đoàn

   Được công đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

   * Đoàn thanh niên

    Được Trung Ương đoàn tặng Bằng khen.

2.2.2. Một số thành tích nổi bật

 * Kết quả chung của nhà trường

Năm học

Gi¸m ®èc Së khen CBGV+ CSTĐ

Chi bé

Danh hiÖu tr­êng

 

2004-2005

5

TSVM

Tiªn tiÕn XuÊt s¾c

2005-2006

7

TSVM

Tiªn tiÕn XuÊt s¾c

2006-2007

6

TSVM

G§Khen Ct¸c TTra

2007-2008

9

TSVM

G§Khen PCMat uý

2008-2009

11

TSVM

Tiªn tiÕn XuÊt s¾c

2009-2010

12

TSVM

B»ng khen UBNDTØnh

2010-2011

15

TSVM X.Sc

Tiªn tiÕn XuÊt s¾c

2011-2012

15

TSVM

Tiªn tiÕn XuÊt s¾c

2012-2013

16

TSVM

Tiªn tiÕn XuÊt s¾c

2013-2014

15+1UBND tỉnh tặng BK

TSVM

Tiªn tiÕn XuÊt s¾c

2014-2015

15

TSVM

Tiªn tiÕn XuÊt s¾c

2015-2016

15

TSVM X.Sc

B»ng khen UBNDTØnh

2016-2017

 

 

 

 * Nghiên cứu khoa học và viết SKKN:

   Nhà trường liên tục là đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu khoa học và viết SKKN của tỉnh đặc biệt năm 2010-2011 nhà trường có 03 giáo viên được Giám đốc Sở Giáo Dục tặng giấy khen xuất sắc 05 năm đúc rút SKKN và nghiên cứu khoa học, hàng năm nhà trường có 100% CB, GV, NV đạt giải A SKKN cấp trường và có hơn 20 SKKN cấp tỉnh.

   * Chất lượng học sinh:

Năm học

Học sinh giỏi

Tốt nghiệp

Đại học cao đẳng

 

V¨n ho¸

CaSiO

QP&AN

TDTT

SLHS

%

TS

§H

2002-2003

8

 

1

1

139

99.29

 

 

 

2003-2004

11

 

7  (§vÞXS)

5

209

99.52

44

28

16

2004-2005

9

 

7  (§vÞXS)

 

307

99.03

46

31

15

2005-2006

16

 

5  (§vÞXS)

 

437

97.11

53

39

14

2006-2007

12

1 KK

9

3

210

55.56

60

45

15

2007-2008

23

8

8  (§vÞXS)

3

383

82.19

63

51

12

2008-2009

18

8

11

11

351

75.97

103

75

28

2009-2010

29

5

16( Cê §V XS-Ba T§oµn)

22

426

95.05

60

35

25

2010-2011

29

10

13

16

329

96.5

116

84

32

2011-2012

22

15

13

 

297

100

114

77

37

2012-2013

26

4

9

 

256

99.6

101

73

28

2013-2014

16

6

không thi

6

254

100

71

70

1

2014-2015

12

6

7

14

240

95.0

112

93

18

2015-2016

14

8

không thi

17

207

95.7

 

 

 

2016-2017

18

9

8

 

 

 

 

 

 

      Năm học 2002-2003: Đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn xếp thứ nhất tỉnh, các môn đã có giải nhất nhì cấp tỉnh là: Văn, Toán, Lí, Hóa, Địa, GDCD; ngoài ra kỳ thi Casio cấp tỉnh nhà trường liện tục có học sinh giải nhất, nhì.

    Hai năm học 2004-2005, 2005-2006 đội tuyển GDQP&AN dự thi cấp tỉnh đạt đơn vị xuất sắc.

    Đội tuyển việt dã liên tục đứng thứ nhất huyện.

     Kết quả thi đại học càng ngày được nâng cao như: năm 2009 có 02 em đạt 29.0 điểm, năm 2012 có 02 em đậu vào ĐHY với số điểm 28.0, năm 2013 có 01 em đậu ĐHY với số điểm 28.5... điểm bình quân 13.13 điểm ( năm 2014).

2.3.Các công tác khác

2.3.1. Về cơ sở vật chất

           Đi đôi với việc nâng cao chất lượng giảng dạy học tập, cơ sở vật chất của nhà trường cũng được từng bước nâng cao.  Cơ sở vật chất: trường có 2 dãy nhà tầng với 24 phòng học, hai phòng máy tính với 40 máy, 4 phòng giảng dạy ứng dụng CNTT; có khu nhà tập thể cho giáo viên với 11 phòng và có công trình phụ đảm bảm qui cách. Khu thể dục thể thao không ngừng được mở rộng với các sân tập: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, chạy bền… Hệ thống nước sạch cho học sinh dùng, khuôn viên sân trường sạch đẹp… Có được điều đó, chúng ta hiểu rằng mỗi viên gạch, mỗi mạch vữa, mỗi hàng cây đều ghi dấu ấn về sự quan tâm của các cấp, các ngành, của các bậc phụ huynh, và trong đó có không ít mồ hôi công sức của thầy trò trường THPT 4 Thọ Xuân

2.3.2.Công tác xã hội hóa giáo dục

 Xác định rõ sự nghiệp trồng người là sự nghiệp chung của toàn xã hội, với ý thức “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, trong những năm qua, trường THPT4 Thọ Xuân đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.Trước hết, đó là việc phối kết hợp giữa giáo dục nhà trường và gia đình.  Với phương châm: Niềm vui của các thầy cô, Hội cha mẹ học sinh của nhà trường qua các khóa, các năm với ban đại diện hoạt động rất năng động, tích cực, đã hỗ trợ một cách có hiệu quả cho nhà trường về cơ sở vật chất cũng như tham gia nhiệm vụ giáo dục học sinh đạt kết quả tốt. Có thể nói, từ một viên đá, một hàng cây trong khuôn viên xanh sạch đẹp của nhà trường cho đến một con số, một thành tích trong bảng vàng truyền thống của trường ta đều có sự chung tay góp sức của các quý vị phụ huynh.

         12 năm xây dựng và phát triển, có bao lớp người đến và đi. Để có được những thành công trên của nhà trường trong  suốt thời gian qua, trước hết phải kể đến công lao to lớn của các thế hệ thầy trò nhà trường, những con người đã không quản ngại ngày đêm âm thầm đóng góp, hi sinh cho sự nghiệp phát triển của nhà trường. Đó là tấm gương tận tụy với trường lớp, với nghề nghiệp của thầy cô giáo, tiêu biểu là các thầy cô đã từng ở vị trí lãnh đạo nhà trường như: Thầy Hà Duyên Sơn, thầy Hà Nguyên Ngọc; Các thầy cô đang trực tiếp công tác tại nhà trường như: Thầy Nguyễn Quang Dũng, thầy Trần Ngọc Nam, thầy Hoàng Văn Dũng, cô Lê Thị Lương, cô Nguyễn Thị Bình…

     Tự hào với truyền thống vinh quang, thế hệ giáo viên và học sinh trường THPT 4 Thọ Xuân  hôm nay  xin hứa quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục đua dạy thật tốt, học thật tốt. Đưa nhà trường lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và các nghị quyết do đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra.

2.     Quy mô năm học 2016-2017

-         Số lớp: 18.

-         Số học sinh: 745.

-         Số CBGV: 47.

 

-         CSVC: nhà trường mới chỉ có 2 dãy phòng học, chưa có nhà hiệu bộ, bộ môn…

THPT Đinh Chương Dương

I - Giới thiệu chung :

1. Tên trường: Trường THPT Đinh Chương Dương

2. Địa chỉ: Khu IV – Thị trấn Hậu lộc – Thanh Hoá.

3. Điện thoại: 02373634379.

4. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Website: thptdinhchuongduong.edu.vn

6. Ban Giám hiệu:

          + Hiệu trưởng: Phạm Thế Dũng

          + Phó Hiệu trưởng: Lê Văn Khanh

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hãnh

II – Lịch sử phát triển và một số thành tựu nổi bật

Trường THPT Bán công Đinh Chương Dương là mô hình trường bán công đầu tiên của huyện Hậu lộc, được thành lập theo Quyết định số 1706/1998/QĐ-UB ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2010 Trường THPT Bán công Đinh Chương Dương trở thành trường công lập THPT Đinh Chương Dương theo Quyết định số 1831/2010/QĐ-UB.

 Trong 20 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên, và học sinh nhà trường lập nên những thành tích vẻ vang, làm rạng danh “đất học” Thanh Hóa chúng ta. Trên cơ sở nền móng được xây dựng từ những năm học đầu tiên, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường đã cùng nhau tiếp bước, để xây dựng và phát triển nên Trường THPT Đinh Chương Dương bây giờ – một điểm sáng có sức lan tỏa, và gặt hái được nhiều thành tích như: 1 giải Ba cấp Quốc gia môn Vật lý( năm học 2013-2014), với 483 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, có 6904 học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ, và nhiều học sinh đạt 27,0 điểm trong kỳ thi tuyển sinh và các trường Đại học.

Chi bộ nhà trường luôn được công nhận Đơn vị trong sạch vững mạnh.

Từ năm học 1999 – 2000 đến nay Nhà trường luôn đạt danh hiệu Trường Tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh. Nhà trường nhận được nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 11 năm 2009, Nhà trường vinh dự được Thủ tướng tặng Bằng khen theo QĐ số 1890: QĐ/TTg ngày 17 tháng 11 năm 2009.

Công đoàn nhà trường liên tục đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tặng cờ và nhiều Bằng khen.

Đoàn trường được nhận nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng cờ và nhiều Bằng khen.

Cùng với sự phát triển của ngành Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, nhà trường đã có nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng và kỹ năng sống, giáo dục nếp sống có văn hoá, tự tin, hành vi ứng xử thân thiện cho học sinh. Nhà trường luôn đi đầu trong việc đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường, với gia đình và xã hội.

III - Quy mô năm học 2016-2017

1. Số lớp : 18 lớp

2. Số học sinh: 735 học sinh

3. Số cán bộ, giáo viên : 54 người.

 

4. CSVC Phòng học, phòng chức năng: gồm 12 phòng kiên cố, 8 phòng nhà cấp 4, 9 phòng chức năng, 1 khu nhà hiệu bộ với tổng diện tích của trường là 11.043m2.

THPT Cẩm Thủy 1

1. Giới thiệu chung:

 - Tên trưởng: Trường THPT Cẩm Thủy 1.

- Địa chỉ: Tổ 6 Thị trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 02373876029.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Website: www.thptcamthuy1.thanhhoa.edu.vn

  - Ban giám hiệu:

 + Hiệu trưởng: Trần Đức Toàn

 + Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu

                                Lê Thanh Nghị

- Về cơ cấu tổ chức: Trường có 7 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng.

(Toán-Tin; Lý-CN; Hoá-Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sử-Địa- CD, TD-QP và tổ Văn phòng).

Các tổ chức, đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Công đoàn) hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường.

Đảng bộ có 5 Chi bộ trực thuộc với tổng số 72 đảng viên

2. Lịch sử phát triển và một số thành tựu nổi bật:

Trường Cấp 3 Cẩm Thủy - nay là Trường THPT Cẩm Thủy 1 được Sở Giáo dục Thanh Hóa  kí quyết định thành lập ngày 22 tháng 8 năm 1963. Từ 2 lớp 8 với 6 giáo viên khi mới thành lập, năm học 2016 - 2017 trường có 1428 HS, 90 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế, trường đã xây dựng được cơ sở vật chất khá khang trang, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiện nhà trường đã và đang chuẩn bị các hồ sơ để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018. Phát huy truyền thống của quê hương, nhà trường đã luôn lấy nhiệm vụ Dạy và Học làm trung tâm, thể hiện ở đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu năng lực, hết lòng vì sự nghiệp trồng người; thể hiện ở kết quả thi THPT Quốc gia luôn đạt trên trung bình của tỉnh và ở tốp trường dẫn đầu; Tỉ lệ học sinh xếp loại học lực TB trở lên đạt trên 95% hàng năm Chất lượng đạo đức học sinh hằng năm có tăng trưởng, đạt từ 99,5% TB trở lên; Tỉ lệ học sinh đậu vào các trường Đại học, cao đẳng luôn đạt từ 40% đến 45% so với số HS thi đậu tốt nghiệp; kết quả học sinh giỏi văn hoá, học sinh giỏi TD-QP luôn nằm trong tốp đầu khu vực miền núi và tốp khá toàn tỉnh; 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn (trong đó có 9 giáo viên có trình độ Thạc sĩ). Trưởng thành từ mái trường này, rất nhiều học sinh đã thành đạt, trở nên những công dân có ích cho đất nước, là niềm tự hào của nhà trường và quê hương. Suốt chặng đường 54 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Cẩm Thủy 1 đã khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa qua những kết quả được ghi nhận: Chi bộ đảng (nay là Đảng bộ) nhà trường luôn đạt danh hiệu & quot; trong sạch, vững mạnh"; Công đoàn, Đoàn thanh niên của nhà trường liên tục được công nhận “xuất sắc”, được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen; nhà trường luôn giữ vững danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc", từ năm 1999 đến nay được UBND tỉnh tặng 5 Cờ thi đua và 4 Bằng khen; Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng CN UBDT, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL tặng 7 Bằng khen; Được Thủ tướng Chính phủ tặng 4 Bằng khen. Phần thưởng cao quý nhất là những tấm Huân chương Lao động hạng Ba (2003), hạng Nhì (2008) và hạng Nhất (2012) do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

3. Quy mô năm học 2016 – 2017:

      - Số lớp: 35 lớp.

     - Số HS: 1428 HS.

     - Số CBGV – NV: 90 người.

     - CSVC phòng học, phòng chức năng……

Khuôn viên trường lớp được quy hoạch gọn gàng: Lớp học được xây dựng thành 3 dãy nhà cao tầng với 37 phòng học. Sân trường được trồng cây xanh và bê tông hoá sạch sẽ, khu hiệu bộ và phòng học bộ môn khang trang, nhà đa năng đang được xây dựng.

     - Công tác xã hội hoá giáo dục luôn được nhà trường quan tâm, nhà trường đã động viên phụ huynh và học sinh tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất nhà trường như xây dựng: Sân TDTT cho cán bộ giáo viên, một phần sân trường, nhà Hiệu bộ.

Trường THPT Triệu Sơn 4

BÁO CÁO SƠ LƯỢC VỀ NHÀ TRƯỜNG

1. Giới thiệu chung

- Tên trường: Trường THPT Triệu Sơn 4

- Địa chỉ: Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0237.3565006

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Website: http://thpttrieuson4.viettechkey.com

- Ban Giám hiệu:

+ Hiệu trưởng: Lê Văn Quỳnh

+ Phó hiệu trưởng: Trần Quốc Dũng

                                Tạ Ngọc Thanh

2. Lịch sử phát triển và một số thành tựu nổi bật

Trường THPT Triệu Sơn 4 được thành lập theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trường đóng trên địa bàn xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 8 km và trung tâm thành phố 30 km về phía Tây. Năm học đầu tiên 1998-1999, nhà trường tuyển sinh được 7 lớp 10 với 350 học sinh; số cán bộ giáo viên, công nhân viên là 14 người do thầy Đặng Viết Thà làm Hiệu trưởng, thầy Lê Huy Linh làm Phó hiệu trưởng; trường phải học nhờ cơ sở vật chất của trường THCS Thọ Dân, điều kiện dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Trong hành trình xây dựng và phát triển, số học của trường tăng lên, năm học 2002-2003 trường có 27 lớp với 1.350 HS, số cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường là 65 người – Đây là thời điểm trường có số lượng học sinh đông nhất. 19 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, nhà trường được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen; nhiều năm liền được công nhận là trường tiên tiến cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng bằng khen; Chi bộ Đảng liên tục được công nhận là “Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh”, nhiều năm được Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn tặng giấy khen; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục (2012-2014)”. Công đoàn trường liên tục đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh, xuất sắc”, được Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn ngành tặng bằng khen, giấy khen. Đoàn trường nhiều lần được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn tặng bằng khen, giấy khen, cờ thi đua xuất sắc. Với mục tiêu “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhà trường luôn lấy chất lượng giáo dục làm hạt nhân, là nhân tố khẳng định sự thành công, uy tín, vị thế, sức hút của nhà trường. 19 năm qua, nhà trường đã có hơn 8 nghìn học sinh tốt nghiệp THPT ra trường, rất nhiều em thành công trong cuộc sống, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng cao, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp luôn nằm luôn đạt từ 98% trở lên. Nhiều học sinh của trường đã đỗ vào các trường Đại học thuộc tốp đầu của cả nước, có nhiều em đã vươn xa hơn ra các trường Đại học ở nước ngoài; Nhiều thế hệ học sinh sau khi tốt nghiệp Đại học đã quay trở về công tác và giảng dạy tại trường.

3. Quy mô nhà trường năm học 2016 - 2017

Năm học 2016-2017 trường THPT Triệu Sơn 4 có 18 lớp, với 770 học sinh, số CBGV là 54 người. Với chiến lược giáo dục toàn diện, dạy chữ - dạy người. Phương châm của nhà trường là “học đi đôi với hành”, nên việc học tập của học sinh không chỉ bó hẹp trong không gian phòng học và những giờ lên lớp mà trải rộng trong nhiều hoạt động, nhiều không gian. Nhà trường đã thực hiện sáng tạo và khai thác thế mạnh của các hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh. Nhiều nội dung sinh hoạt ngoại khóa, giáo dục truyền thống, giáo dục tình bạn, tình yêu, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên được triển khai. 

Xác định môi trường giáo dục nhân văn với lòng nhân ái, luôn có sức lan tỏa lâu bền, nhà trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa … Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện nhân cách, hình thành kỹ năng sống, phát huy trí tuệ cũng như sự năng động, sáng tạo cho học sinh. Song song với hoạt động dạy - học, nhà trường đặc biệt quan tâm xây dựng và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, của Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức xã hội, nhà trường đã xây dựng khuôn viên gần 16 nghìn mét vuông rợp mát bóng cây với ba dãy phòng học khang trang, phục vụ tốt hoạt động giáo dục đa dạng của nhà trường. 

THPT Hà Trung

I. Giới thiệu chung

1. Tên trường: Trường THPT Hà Trung.

2. Địa chỉ: Xã Hà Bình – Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

3. Điện thoại: 02373.786.336 

4. EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. website: http://thpt-hatrung-thanhhoa.edu.vn

6. Ban giám hiệu:

+ Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thủy

+ Phó HT:

-Phạm Thị Nam

-Trịnh Xuân Thanh

II. Lịch sử phát triển và một số thành tựu nổi bật:

.Năm thành lập: 1959

•Năm 1999: Huân chương lao động hạng ba; 

•Năm 2003: Huân chương Lao động hạng Nhì.

•Năm 2008: Huân chương Lao động hạng Nhất.

•Năm 2014: Huân chương  Độc lập hạng Ba

Được công nhận “Trường chuẩn Quốc gia” năm 2008.

III. Quy mô năm học 2016-2017:

Số lớp: 31.

Số HS: 1284

Số CBGV: 81

CSVC phòng học, phòng chức năng: Đảm bảo yêu cầu phục vụ các hoạt động của nhà trường.

 

Trường THPT Triệu Sơn 3

1. Giới thiệu chung:

            - Tên trường: Trường THPT Triệu Sơn 3

            - Địa chỉ: Xã Hợp L, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

            Số  điện thoại :   0237560794.

            - Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            - Website: www.thpttrieuson3.edu.vn

            - Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ:

            + Nhà giáo Nguyễn Văn Thông (Phụ trách trường) từ năm 1979 đến 1982;

            + Nhà giáo Trương Văn Huấn: Từ năm 1983 đến năm 1986;

            + Nhà giáo Đào Hữu Cách: Từ năm 1987 đến năm 2001;

            + Nhà giáo Hoàng Ngọc Đức: Từ năm 2002 đến tháng 11 năm 2008;

            + Nhà giáo Đặng Viết Thà: Từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 7 năm 2014;

            + Nhà giáo Nguyễn Quốc Ngân: Từ tháng 8 năm 2014.

            - Ban Giám hiệu nhà trường hiện nay:

            + Hiệu trưởng: Nhà giáo Nguyễn Quốc Ngân

Sinh năm: 1967

                        Số điện thoại: 0904121484

                        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

           

           + Phó Hiệu trưởng: Nhà giáo Nguyễn Xuân Hạnh

Sinh năm: 1962

                        Số điện thoại: 0904445423

                        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

           

           + Phó Hiệu trưởng: Nhà giáo Phạm Xuân An

Sinh năm: 1978

                        Số điện thoại: 0944373688

                        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

            2. Lịch sử phát triển của trường và một số thành tựu nổi bật:

            Từ tháng 02 năm 1979, nhà trường là phân hiệu PTTH Triệu Sơn 1B. Vào ngày 02 tháng 06 năm 1984, Trường THPT Triệu Sơn 3 chính thức được thành lập theo Quyết định số: 714-TC/UBTH, ngày 02 tháng 06 năm 1984 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1979 đến năm 1998, trường đóng tại xã Thọ Tiến - huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1999, trường chuyển về đóng tại xã Hợp Lý- huyện Triệu Sơn – tỉnh Thanh Hóa. Với vị trí địa lí nằm ở phía Tây của huyện Triệu Sơn - trong vùng có điều kiện kinh tế khó khăn nhất của huyện với địa bàn tuyển sinh có đến 4/8 xã thuộc khu vực miền núi (gồm các xã Bình Sơn, Thọ Bình, Thọ Sơn, Triệu Thành); năm học 2016-2017 có 208 học sinh (22.3%) thuộc vùng đặc biệt khó khăn 135, có 111 học sinh (12%) là con em dân tộc ít người,  có 204 (20%) học sinh thuộc diện hộ nghèo và 312 học sinh (34%) thuộc diện hộ cận nghèo.

            Gần 35 năm xây dựng và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp quản lý giáo dục; sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, Trường THPT Triệu Sơn 3 đã góp phần đào tạo từng lớp học sinh bước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống tốt đẹp của nhà trường tiếp tục được kế thừa, phát huy và giữ vững. Trong những năm qua, thành tích “Dạy tốt – Học tốt” của nhà trường từng bước được khẳng định, luôn là một trong những trường có thành tích tốt của bậc THPT trong tỉnh, được các cấp quản lý ghi nhận, biểu dương, khen, thưởng và là địa chỉ tin cậy để các thế hệ học sinh phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập vì ngày mai lập nghiệp.

            Sau đây là một số thành tích nổi bật nhà trường đã đạt được trong giai đoạn 10 năm (từ 2007 đến 2017):

            - Kết quả thi HSG cấp tỉnh:           

            + Có hơn 650 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh ở tất cả các môn (kể cả MTCT). Trong đó, có 25 giải nhất, 100 giải nhì, 230 giải ba và 295 giải KK.

            + Từ năm học 2009-2010 đến năm học 2016-2017: Nhà trường luôn trong tốp 20 /tổng số 104 trường THPT của tỉnh có thành tích tốt nhất về thi HSG các môn văn hóa. Nhiều năm dẫn đầu các trường THPT huyện Triệu Sơn về thi HSG cấp tỉnh.

Năm học

Xếp hạng trong tỉnh

2009-2010

12

2010-2011

16

2011-2012

7

2012-2013

11

2013-2014

13

2014-2015

7

2015-2016

17

2016-2017

17

(Bảng xếp hạng HSG các môn văn hóa cấp tỉnh của nhà trường từ 2009 đến 2017)

+ Một số môn thi HSG là thế mạnh của nhà trường, thường xuyên nằm trong tốp đầu của tỉnh, đó là: Toán, Vật lí, Sinh học, Văn, Địa lí, GDCD,...Bên cạnh đó, Tiếng Anh cũng là môn có thành tích tốt trong số các trường THPT địa bàn huyện Triệu Sơn trong những năm học vừa qua.

            - Kết quả thi HSG máy tính cầm tay cấp quốc gia: Đã đạt tất cả 7 giải . Trong đó: Môn Toán đạt 2 giải (1 Nhất, 1 KK); Môn Sinh đạt 4 giải (2 Ba; 2 KK); Môn Hóa đạt 01 giải (Ba).

            - Kết quả tham gia các cuộc thi KHKT, DHTH, VDKLM:

            + Có 4 dự án khoa học kỹ thuật của học sinh đạt giải cấp tỉnh (01 giải Ba, 03 giải KK); có 06 dự án Vận dụng kiến thức liên môn của học sinh đạt giải cấp tỉnh (04 giải Ba; 02 giải KK).

            + Có 13 dự án Dạy học tích hợp của giáo viên đạt giải cấp tỉnh (01 giải Nhất, 02 giải nhì, 07 giải Ba, 03 giải KK); có 02 dự án đạt giải Quốc gia (01 giải Ba và 01 giải KK).

            - Kết quả NCKH, đúc rút SKKN: Đã có trên 100 SKKN của CB,GV nhà trường được HĐKH ngành công nhận, trong đó có 01 loại A, 20 loại B, hơn 80 loại C. Đặc biệt có 01  SKKN được xếp loại B cấp tỉnh và được Chủ tịch UBND Tỉnh công nhận có phạm vi ảnh hưởng trên toàn tỉnh năm 2016.

            - Kết quả đỗ tốt nghiệp THPT: Luôn đạt tỉ lệ trên 99,0% và có nhiều năm đạt 100%.

            - Kết quả thi ĐH, CĐ, thi THPT QG xét tuyển vào ĐH:

            + Có khoảng 2200 học sinh đỗ vào các trường đại học trên toàn quốc, chiếm hơn 50% số học sinh đã tốt nghiệp.

            + Đã có 11 học sinh của nhà trường thi đại học đạt kết quả cao từ 27,0 điểm trở lên; điểm bình quân xét vào Đại học của trường trong những năm gần đây khá cao là 18,50.

            + Xếp hạng thi ĐH trước đây tính từ năm 2009 của nhà trường luôn nằm trong tốp 20 trường THPT tốt nhất của tỉnh và tốp đầu trong huyện Triệu Sơn, đặc biệt năm 2014 xếp thứ 9 toàn tỉnh, xếp đầu trong huyện Triệu Sơn.

            - Giáo viên giỏi các cấp:

            + Có 8 thầy cô đạt danh hiệu GVG cấp tỉnh, trong đó có 03 thầy cô đạt xuất sắc được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

            + Mỗi năm trung bình có 30 thầy cô đạt danh hiệu GVG cấp trường.

            + Nhiều thầy cô là giáo viên cốt cán bộ môn của tỉnh, thường xuyên tham gia ra đề, biên soạn đề phục vụ cho các kỳ thi cấp tỉnh, tham gia làm báo cáo viên các lớp tập huấn chuyên đề do Sở GD&ĐT tổ chức,..

            - Khen thưởng:

            + Nhà trường: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 Bằng khen của Bộ GD; 03 Bằng khen của UBND Tỉnh; 04 lần được UBND Tỉnh công nhận Tập thể LĐXS.

            + Chi bộ: 02 Bằng khen của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; 02 Bằng khen của UBND Tỉnh; 02 Giấy khen của Huyện ủy Triệu Sơn và nhiều năm đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

            + Công đoàn: Được cấp trên ghi nhận thành tích bằng các Giấy khen, Bằng khen khác nhau, đặc biệt là Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2013.

            + Đoàn thanh niên: 2 lần được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn.

            + Cá nhân: 01 cá nhân được tặng HCLĐ hạng ba; 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD; 12 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 01 cá nhân được tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 01 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2010-2014; 01 điển hình tiên tiến ngành giáo dục giai đoạn 2010-2014; nhiều cá nhân được tặng Giấy khen, danh hiệu CSTĐCS của GĐ Sở; được tặng Bằng khen của TW Đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn, Công đoàn ngành.

            3. Quy mô năm học 2016-2017:

            3.1. Về học sinh:

            - Tổng số lớp: 22 lớp với 930 học sinh, trong đó:            

            + Khối 10 có 8 lớp với 335 học sinh.

            + Khối 11 có 8 lớp với 236 học sinh.

            + Khối 12 có 6 lớp với 259 học sinh.

            - Dự kiến năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo nhà trường sẽ ổn định 24 lớp (8  lớp/ 1 khối).

            3.2.  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 62 người, trong đó biên chế 55 người và hợp đồng 07 người, được chia thành 7 tổ và mỗi tổ đều có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ: 5 người, Đại học: 54, CĐ: 01, Trung cấp: 02 .

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ảnh: Tập thể CB, GV, NV nhà trường chụp cùng lãnh đạo địa phương)

3.3. CSVC phòng học, phòng chức năng:

            + Diện tích đất 11.865 m2; 1 khu nhà Hiệu bộ 2 tầng; 1 dãy phòng học 3 tầng 15 phòng; 1 dãy phòng học 2 tầng 12 phòng.

            + Tổng số phòng học: 24 phòng.  Các phòng chức năng: 01 phòng Thư viện; 01 phòng Thiết bị - Thí nghiệm; 01 phòng máy chiếu; 01 phòng chờ giáo viên; khu Văn phòng (gồm các phòng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, phòng họp HĐGD, phòng Văn thư, phòng Kế toán); phòng Đoàn thanh niên.

            + Hiện nay nhà trường đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch xây dựng CSVC (Nhà đa năng, nhà bộ môn,...) để tiến tới đạt chuẩn vào năm 2019-2020.

            Với khẩu hiệu “Chất lượng là danh dự của nhà trường”, bằng sự đoàn kết phấn đấu và không ngừng đổi mới, Trường THPT Triệu Sơn 3 sẽ tiếp tục phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường, góp phần vào thành công chung của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

 

 

Trường THPT Trần Khát Chân

I. Giới thiệu chung:

          - Tên trường: THPT Trần Khát Chân

          - Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

          - Điện thoại: 02373870552

          - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - Ban giám hiệu:    + P. Hiệu Trưởng – PTT: Nguyễn Thị Hương

                                      + P. Hiệu Trưởng: Lê Thị Thúy Nga

II. Lịch sử phát triển và một số thành tựu nổi bật:

          - Tiền thân của trường THPT Trần Khát Chân bây giờ là trường THPT Bán công Trần Khát Chân được thành lập từ đầu năm học 2001- 2002 theo QĐ số 2013- QĐ-UBND ngày 10/8/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Đến 31/5/2010 theo QĐ số 1829-QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trường được chuyển đổi sang trường THPT công lập.

          - Khi mới thành lập, quy mô nhà trường chỉ có 7 lớp với 315 học sinh và 4 cán bộ giáo viên, nhân viên biên chế. Có những năm học quy mô nhà trường phát triển lên tới 30 lớp với gần 1500 học sinh. Trong những năm gần đây do quy mô học sinh giảm nên nhà trường ổn định 14 lớp với gần 600 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là 45 người trong đó có 10 giáo viên đạt trình độ thạc sỹ.

          - Là trường thành lập muộn, so với các trường THPT khác trong huyện thì chất lượng học sinh đầu vào thấp hơn, cơ sở vật chất  còn nhiều thiếu thốn nhưng gần 20 năm qua CBGV nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu, coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

          - Tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp hàng năm đạt trên 90%. Trong số đó có khoảng 25- 30% đậu vào các trường đại học với điểm xét tuyển bình quân 3 môn là 16,o. Có những em đỗ á khoa các trường đại học tốp đầu với tổng điểm trên 26,0. Nhiều học sinh của trường nay đã thành đạt trên nhiều lĩnh vực.

          - Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm, nhà trường có nhiều học sinh đạt giải cao. Đặc biệt có học sinh đạt giải nhất môn Địa lý, GDCD, giải nhì môn Lịch sử, Văn.

          - Các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, hoạt động GDNGLL, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao luôn được chú ý đúng mức. Học sinh của trường đã tham gia và đạt giải thi tiếng hát “giai điệu tuổi hồng”, “tìm hiểu lịch sử xứ Thanh” và nhiều lần lọt vào Chung kết cuộc thi “Âm vang xứ thanh”.

          - Qua hơn 10 năm, chi bộ đã kết nạp 28 đảng viên mới. Những năm qua chi bộ nhà trường luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong cơ quan và hàng năm đều đạt danh hiệu “chi bộ trong sạch vững mạnh”, nhiều năm được ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen.

          - Công đoàn, đoàn trường và các đoàn thể khác của nhà trường luôn phát huy tốt vai trò của mình, phối hợp cùng với nhà trường để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Công đoàn trường nhiều năm được công nhận công đoàn vững mạnh suất sắc được Công đoàn giáo dục tỉnh tặng giấy khen, Đoàn trường hàng năm đều được tỉnh đoàn tặng giấy khen, cờ đơn vị xuất sắc, đặc biệt nhiều năm được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Trong những năm qua nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh tặng giấy khen.

III. Quy mô năm học 2016-2017:

          - Số lớp: 12 lớp

          - Số học sinh: 504 HS

          - Số CBGV: 45 ( trong đó có 10 GV đạt trình độ thạc sỹ)

 

          - CSVC phòng học, phòng chức năng: nhà trường hiện có tổng số 18 phòng học, 3 phòng thực hành thí nghiệm, 2 phòng máy vi tính, 01 phòng thư viện, 01 nhà hiệu bộ gồm các phòng làm việc của BGH, VT, TQ, KT