linh tây tower

Tăng cường quản lý, khắc phục dứt điểm tình trạng lạm thu trong trường học năm học 2017 - 2018

     Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 14/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chống lạm thu trong trường học, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo đều có văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách. Năm học 2017 - 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1718/SGDĐT- KHTC ngày 31/7/2017  hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các đơn vị, trường học, Công văn số 1824/SGDĐT- KHTC ngày 09/8/2017 về điều chỉnh nội dung Công văn số 1718/SGDĐT- KHTC.

     Tuy nhiên, vào đầu năm học tình trạng “lạm thu” diễn ở nhiều trường, nhất là các trường mầm non, tiểu học, THCS triển khai nhiều khoản thu thỏa thuận phục vụ học sinh, huy động cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất, thu tiền quỹ hội phụ huynh của lớp, của trường, thu tiền tổ chức dạy tiếng Anh và giáo dục kỷ năng sống không đúng quy định, dẫn đến có nhiều đơn thư phản ánh của cha mẹ học sinh, của báo chí gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nguyên nhân do hiệu trưởng chấp hành các văn bản hướng dẫn của ngành chưa nghiêm túc; chưa thực hiện tốt dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách đối với cha mẹ học sinh; công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, chấm chỉnh của các cấp chính quyền địa phương, các cấp quản lý giáo dục chưa kịp thời, chưa quyết liệt. 

     Để khắc phục dứt điểm tình trạng “lạm thu” trong các đơn vị, trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn, tập trung một số nội dung sau sau:

1. Quán triệt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2017-2018; trong đó có nội dung tại Mục 3.6. Giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm và thu tiền trái quy định của các trường học.

2. Giao phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng tài chính tiếp tục tổ chức quán triệt, hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm Công văn số 1718/SGDĐT- KHTC và Công văn số 1824/SGDĐT- KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2017-2018. Đồng thời căn cứ đề nghị của các trường (từ Mầm non đến THCS, GDTX) và tình hình thực tế địa phương, thẩm định các khoản thu phục vụ học sinh (thu dịch vụ tự nguyện) và khoản thu vận động xã hội hóa làm cơ sở cho các trường triển khai, thực hiện. 

3. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tập thể, các nhân vi phạm.

Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong các đơn vị, trường học trực thuộc thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

     Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị, thành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 
File đính kèm: Chn chnh lm thu nm 2017.doc