linh tây tower

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017.

 

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017. (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)