linh tây tower

Đăng ký hoạt động tư vấn du học

Ngày 15/01/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg về Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/3/2013. Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Để triển khai Quyết định 05/2013/QĐ-TTg đến các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về điều kiện và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học như sau: