linh tây tower

Đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới việt nam. những điểm mới so với thông tư 32 hiện hành

Ngày 21 tháng 8 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 5737/BGDĐT-GDTH về việc thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam. Từ năm học 2013-2014, học sinh học tại các trường dự án Mô hình trường học mới Việt Nam sẽ được đánh giá theo công văn này. Sau đây là tóm lược nội dung cơ bản của công văn và những điểm mới so với Thông tư 32 hiện hành.

 

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM. NHỮNG ĐIỂM MỚI SO VỚI THÔNG TƯ 32 HIỆN HÀNH

 

                                                                                 Vũ Duy Cảng

                                                                            Trưởng phòng GDTH

 

          Ngày 21 tháng 8 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 5737/BGDĐT-GDTH về việc thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam. Từ năm học 2013-2014, học sinh học tại các trường dự án Mô hình trường học mới Việt Nam sẽ được đánh giá theo công văn này. Sau đây là tóm lược nội dung cơ bản của công văn và những điểm mới so với Thông tư 32 hiện hành.

A. Tóm lược nội dung cơ bản của công văn 5737

1. Mục đích, yêu cầu đánh giá:

- Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học/giáo dục.

- Giúp học sinh có khả năng tham gia đánh giá và tự đánh giá.

- Cha mẹ học sinh, cộng đồng biết tham gia đánh giá con em mình và tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

- Cán bộ quản lí giáo dục các cấp đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo.

2. Nguyên tắc đánh giá:

- Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan và toàn diện.

- Đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh.

- Kết hợp đánh giá của giáo viên, tự đánh giá của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh, không so sánh với học sinh khác, không tạo áp lực.

3. Nội dung đánh giá:

- Đánh giá sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh.

- Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực chung: tự phục vụ, tự học, giao tiếp.

- Đánh giá sự hình thành và phát triển các phẩm chất: Tình yêu thương; tự trọng, tự chịu trách nhiệm; trung thực; chăm chỉ.

4. Các hình thức đánh giá:

4.1. Đánh giá thường xuyên:

- Đánh giá quá trình học tập, rèn luyện trên lớp theo tiến trình bài học, các hoạt động giáo dục trong nhà trường; đánh giá việc học tập, rèn luyện hàng ngày ở gia đình và cộng đồng.

- Đánh giá bằng nhận định-nhận xét, không cho điểm, không xếp loại.

4.2. Đánh giá định kì:

- Đánh giá định kì cuối học kì 1 và cuối năm các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí bằng bài kiểm tra định kì, cho điểm theo thang điểm 10.

- Đề kiểm tra được thiết kế theo 3 mức độ.

4.3. Đánh giá tổng hợp cuối học kì và cuối năm:

- Ghi mức độ hoàn thành các bài học, các hoạt động giáo dục; năng khiếu, hứng thú.

- Những biểu hiện, sự tiến bộ và mức độ đạt được của các nhóm phẩm chất, năng lực.

- Các thành tích được tuyên dương, khen thưởng.

- Ghi rõ những nội dung, môn học nào chưa hoàn thành cần tiếp tục được hướng dẫn.

5. Hồ sơ đánh giá:

- Nhật kí đánh giá của giáo viên.

- Các bài kiểm tra định kì đã được giáo viên đánh giá.

- Phiếu đánh giá tổng hợp cuối học kì, cuối năm.

- Phiếu đánh giá của phụ huynh.

Ngoài ra có thể có các hồ sơ sau: nhật kí tự đánh giá của học sinh; các sản phẩm tự làm hoặc giấy chứng nhận, giấy khen,...

6. Sử dụng kết quả đánh giá:

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động dạy học/giáo dục.

- Xét hoàn thành chương trình lớp học, cấp học.

- Xét tuyên dương, khen thưởng.

 

B. Những điểm mới so với Thông tư 32 hiện hành

1. Tổng quát:

- Quan tâm nhiều hơn đến đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá quá trình.

- Đánh giá không nhằm xếp loại học sinh mà giúp điều chỉnh kịp thời việc dạy, việc học, việc quản lí chỉ đạo; đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh.

- Có sự tham gia đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

- Khen thưởng học sinh không chỉ căn cứ vào kết quả đánh giá mà còn căn cứ vào sự tôn vinh của nhóm/lớp, của giáo viên và phụ huynh.

2. Cụ thể:

- Đánh giá thường xuyên không cho điểm, cũng không xếp loại A, B.

- Chỉ kiểm tra định kì 2 lần đối với bốn môn học nêu trên; kết quả bất thường không kiểm tra lại; điểm này không ghi vào phiếu đánh giá tổng hợp mà chỉ ghi bằng nhận xét.

- Không xếp loại học lực môn, không xếp loại giáo dục và không xếp loại hạnh kiểm.

- Hồ sơ học sinh không dùng sổ gọi tên, ghi điểm và học bạ hiện hành./.

 

File đính kèm: