linh tây tower

Ban Giám đốc

 

1. GIÁM ĐỐC SỞ 

   NGƯT, Tiến Sỹ Phạm Thị Hằng

   UVBCH tỉnh đảng bộ Thanh Hóa.

   Điện thoại:   0373.720530,  Di động 0912.987.739

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Lãnh đạo, quản lý toàn diện, mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và Giám đốc sở được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Tổ chức - Cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác thông tin tổng hợp; Đối ngoại - Hợp tác quốc tế; Công tác thi đua khen thưởng.

- Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng ngành, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện xã hội hóa giáo dục; các chương trình dự án giáo dục; Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; Thực hành tiết kiệm, phòng chốn tham nhũng, lãng phí, Thực hiện quy chế dân chủ cơ quan.

- Là thành viên một số tổ chức chính trị xã hội, ban công tác liên ngành và ban công tác khác do được bầu cử hoặc theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng TCCB, phòng KHTC, phòng KTKĐ; sinh hoạt hành chính tại phòng KHTC.

- Chủ tài khoản của ngành và cơ quan sở.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

   NGƯT, Thạc Sĩ Lê Văn Hoa

   Điện thoại:   0373.728.768,  Di động:  0916.259.888

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các ngành học, lĩnh vực công tác: Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên.

- Trưởng ban các ban công tác của ngành, cơ quan: Chỉ đạo đổi mới giáo dục; Xây dựng XHHT; Xây dựng chuẩn Quốc gia khối THCS, THPT; trung tâm GDTX.

- Tham gia ban chỉ đạo đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; Chỉ đạo dạy nghề cho lao động nông thôn và các chương trình dự án theo phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia thành viên của một số Ban chỉ đạo, ban công tác liên ngành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Phụ trách cụm thi đua 8 huyện, thị, TP ven biển.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục trung học; phòng Giáo dục thường xuyên.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc sở phân công.

- Sinh hoạt hành chính tại phòng GDTrH.

3. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

   NGƯT Trần Văn Hòa

   Điện thoại:   0373.852.728,   Di động:  0903.464.595

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các ngành học, lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; Công tác pháp chế và học sinh - sinh viên; Giáo dục miền núi và đan tộc; Xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Trưởng ban các ban công tác của ngành, cơ quan: Xây dựng chuẩn Quốc gia khối MN, TH, trường DTNT, bán trú; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục môi trường, phòng chốn thiên tai, bão lụt và các chương trình dự án theo phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia thành viên của một số Ban chỉ đạo, ban công tác liên ngành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Phụ trách cụm thi đua 11 huyện miền núi.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục trung học; phòng Giáo dục thường xuyên.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc sở phân công.

- Sinh hoạt hành chính tại phòng GDTrH.

 4. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ.

   Tiến sỹ Hoàng Văn Thi

   Điện Thoại:   0912.276.373

   Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các ngành học, lĩnh vực công tác: Giáo dục chuyên nghiệp, Thanh tra giáo dục; Công tác văn phòng và nội vụ cơ quan.

- Trưởng ban các ban công tác của ngành, cơ quan: Lĩnh vực CNTT, Trang tin điện tử của ngành; Tạp chí giáo dục của ngành; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Cống tác thông tin, tuyên truyền, báo chí của ngành; Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính và các chương trình dự án theo phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia thành viên của một số Ban chỉ đạo, ban công tác liên ngành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Phụ trách cụm thi đua 8 huyện vùng đồng băng, trung du.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục chuyên nghiệp; Thanh tra sở, Văn phòng sở.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc sở phân công.

- Sinh hoạt hành chính tại Văn phòng sở.

 

File đính kèm: